Algemene Voorwaarden

Inleiding

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Energy By Boudesteyn, hierna te noemen Energie Door voor het verrichten van diensten en het leveren van producten. Zij zijn ook van toepassing op de serviceovereenkomsten die zijn of worden gesloten tussen Energie Door en haar cliënten.

Artikel 1: Definities
In het hierna volgende wordt verstaan onder:
Diensten: de prestaties waartoe Energie Door zich verbonden heeft zoals diensten, werkzaamheden, adviezen en/of producten die zijn – of worden geleverd door Energie Door aan Cliënt of beoogd zijn om te worden geleverd aan Cliënt krachtens overeenkomst;

1.Cliënt: een natuurlijk- of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, online of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Energie Door aangeboden diensten al dan niet in de vorm van een serviceovereenkomst;

  1. Servicecliënt: een Cliënt die met Energie Door een voor een onbepaalde duur (minimaal 12 maanden) lopende serviceovereenkomst sluit c.q. beoogt te sluiten voor het tegen een vast bedrag afnemen van diensten van Energie Door welke overeenkomst door partijen wordt aangeduid als Serviceovereenkomst. Als er in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over Cliënt gelden dezelfde bepalingen voor Servicecliënten;

3.Serviceovereenkomst: de Serviceovereenkomst tussen Energie Door en een Cliënt;

4.Website: de aanwezigheid van Energie Door op internet onder www.energiedoor.nl, in stand gehouden door of in opdracht van

Energie Door;

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten evenals op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Energie Door inzake diensten aan of voor Cliënt ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden als dan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen. Indien de Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen tenzij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast maar de zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot verplichtingen en aansprakelijkheid van Energie Door worden mede gemaakt ten behoeve van derden (waaronder ons personeel en de directie) die door of voor Energie Door in de relatie met Cliënt worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Cliënt. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

Alle offertes, tarieven en aanbiedingen van Energie Door zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het voorgaande geldt eveneens voor het leveren van producten, diensten of adviezen, waaronder uitdrukkelijk ook de informatie beschikbaar gesteld door middel van de website. De (elektronische) administratie van Energie Door geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs met betrekking tot het al dan niet tot stand komen van een overeenkomst met Cliënt.

Artikel 4: Uitvoering van de dienstverlening

Energie Door zal zich maximaal inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Energie Door richt zich uitdrukkelijk alleen tot de Cliënt van Energie Door en niet tot bij Cliënt betrokken derden. Energie Door staat echter niet in voor het bereiken van het door Cliënt beoogde resultaat. Cliënt is gehouden alle door Energie Door verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst gevraagd en ongevraagd te verstrekken aan Energie Door.

Energie Door staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door Cliënt aan Energie Door verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Cliënt (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) Energie Door aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Energie Door zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden. Cliënt erkent dat de werkzaamheden van Energie Door een adviserend karakter hebben. Op grond van de aard van de werkzaamheden van Energie Door en de subjectieve beoordelingsaspecten, die daarbij steeds een rol spelen, sluit Energie Door de aansprakelijkheid ten aanzien van haar werkzaamheden, anders dan ten gevolge van grove schuld en opzet, uit. Indien Cliënt constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Energie Door in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld maar uiterlijk binnen 30 dagen na constatering aan Energie Door schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Energie Door zal in voorkomende gevallen door Cliënt een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Cliënt tenzij sprake is van aansprakelijkheid van Energie Door zoals bedoeld hieronder in de bepaling “Aansprakelijkheid”.

Artikel 5: Rechten van intellectuele of industriële eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de diensten berusten uitsluitend bij Energie Door. Voor het overige zal Cliënt de diensten niet verveelvoudigen en/of openbaar maken. Cliënt is ermee bekend dat de diensten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Energie Door kunnen bevatten en verbindt zich om hier op gepaste wijze mee te gaan. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding over auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de diensten te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen over het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de diensten.

Artikel 6: Overmacht

Energie Door is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, als gevolg van een omstandigheid, die niet als verwijtbare schuld kan worden aangemerkt. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Energie Door en of derden die Energie Door voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt. Onder deze overmacht vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Energie Door, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele-) communicatiemiddel(en), griepepidemie en stakingen van personeel van Energie Door of haar (niet-) ondergeschikte hulppersonen. In geval van overmacht aan de zijde van Energie Door worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtsituatie van Energie Door langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding in rekening gebracht zonder dat partijen elkaar overigens nog iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 7: Prijs

Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, waaronder begrepen de serviceovereenkomsten, geldt dat Energie Door gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Energie Door is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Cliënt aan te passen voor Diensten die, volgens de desbetreffende overeenkomst zullen worden geleverd of ter beschikking gesteld. Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Energie Door kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in dit artikel is Cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Energie Door genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden. Het bovenstaande is niet van toepassing op de jaarlijkse indexering.

Artikel 8: Betaling

Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal Cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen. In afwijking van hetgeen gesteld is in dit artikel is Energie Door gerechtigd, na verkregen schriftelijke toestemming van Cliënt, aan Cliënt gefactureerde bedragen middels een automatische incasso ten laste van de bankrekening van Cliënt te laten uitvoeren. Cliënt is gerechtigd binnen een termijn van 1 maand na afschrijving middels automatische incasso van bedoelde bedragen, deze overschrijving ongedaan te maken. Voorafgaand aan deze stornering zal Cliënt in overleg treden met Energie Door. Indien Cliënt een automatische incassomachtiging heeft afgegeven en blijkt dat incasso door Energie Door niet mogelijk is door saldotekort is Energie Door gerechtigd een hernieuwde opdracht voor een incasso te plaatsen. In dit geval worden de hiermee gepaard gaande extra kosten ad. € 2,50 doorberekend aan Cliënt. Indien Energie Door de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen zal Cliënt zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 1% per maand of deel van een maand. Indien Cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten die verband houdend met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 70,- te vermeerderen met BTW.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Energie Door is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt door tekortkomingen van Energie Door en/of diens (niet-) ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Energie Door.Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Energie Door en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij. Energie Door is niet aansprakelijk voor bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Cliënt aan Energie Door of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Cliënt en bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Energie Door ingeschakelde (niet-) ondergeschikte hulppersonen en of andere derden. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Energie Door en de door Energie Door ingeschakelde derden voor door Cliënt geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien die overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. De totale vergoedingsplicht van Energie Door zal in geen geval meer dan het hiertoe via de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekerde bedrag bedragen. Aansprakelijkheid van Energie Door voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Cliënt is gehouden Energie Door schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Energie Door en Cliënt, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Energie Door. Indien Energie Door ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-) ondergeschikte hulppersoon indien hij op grond van deze gedraging door Cliënt wordt aangesproken dit verweermiddel inroepen als ware hijzelf bij de overeenkomst partij. Een grond die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk binnen dertig dagen nadat Cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Energie Door schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. De Cliënt vrijwaart Energie Door voor alle rechtsvorderingen van derden alsmede schaden, boeten, kosten en renten welke verband houden met zaken, rechten en informatie, die de Cliënt aan Energie Door verschaft en/of beschikbaar heeft gehouden.

Artikel 10: Duur en opzegging

Indien de overeenkomst betrekking heeft op het leveren van Diensten door Energie Door aan Cliënt wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd en vervalt in principe van rechtswege door volbrenging. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt voor onbepaalde tijd is aangegaan dan kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgaaf van reden door schriftelijke opzegging worden beëindigd.

Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen dan dient bij de opzegging een termijn van minimaal één kalendermaand in acht te worden genomen. Een serviceovereenkomst gesloten tussen Energie Door en Cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en duurt minimaal 12 maanden tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 11: Ontbinding

Cliënt heeft slechts de bevoegdheid tot tussentijdse ontbinding van de overeenkomst indien Energie Door (na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming) toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeengekomen verplichtingen en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Indien Cliënt op het moment van de ontbinding al Diensten ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze Diensten en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn tenzij Energie Door ten aanzien van die prestaties aantoonbaar in gebreke is gebleven. Indien Energie Door aansprakelijk is jegens Cliënt en/of tot nakoming gehouden is Energie Door voor zover nakoming nog mogelijk is alleen gehouden tot nakoming indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden.

Indien Energie Door tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden kan zij de overeenkomst ontbinden. Energie Door zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Energie Door kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Cliënt – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt, indien de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard op Cliënt of indien de onderneming van Cliënt wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging            van ondernemingen. Energie Door zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Bedragen die Energie Door heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 12: Gegevensverwerking

Energie Door legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de Cliënt mede door het gebruik van de dienstverlening door Cliënt vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om de Cliënt op de hoogte te houden van aanbiedingen van producten en diensten Energie Door en zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Indien door de Cliënt geen prijs gesteld wordt op informatie dan dient de Cliënt dit aan te geven bij Energie Door.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

De overeenkomsten tussen Energie Door en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht. Energie Door spant zich maximaal in om haar Cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Artikel 14: Garanties

De installateur en fabrikant van de zaken die onderwerp zijn van de overeekomst of daarmee verband houden zijn, met uitsluiting van Energie Door aansprakelijk voor de geleverde zaken en daarbij in verband zijn de installatie. Op de geleverde zaken en de installatie wordt uitsluitend door de producent en installateur garantie verleend. Ook indien de producent en installateur geen of onvoldoende garantie verleent is Energie Door niet aansprakelijk. Energie Door zal de afnemer voor zoveel mogelijk de rechten jegens de producent en installateur overdragen.

Contactgegevens

Energie Door
Westerkaai 78-80
8281 BH Genemuiden
KVK: 71421378
Postbus 73
8280 AB Genemuiden
Antwoordnummer 507
8260 VL Genemuiden
Telefoon: 038-3859393
Fax: 038-3859184
info@energiedoor.nl
www.energiedoor.nl